Zaključek projekta Destination SMEs

Na Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota skupaj s še šestimi partnerji iz Evrope zaključujemo izvedbo projekta »Destination SMEs«, ki ga izvajamo v okviru programa medregionalnega sodelovanja »Interreg Europe«, in katerega krovni cilj  je pomagati evropskim regijam pri oblikovanju učinkovitih strategij in politik destinacijskega managementa, s ciljem zagotavljanja ugodnega okolja in spodbujanja konkurenčnosti malih in srednjih podjetij v turističnem sektorju.

 

V okviru projekta na naši strani obravnavamo politiko spodbujanja konkurenčnosti turizma oziroma spodbujanje razvoja turističnih destinacij. Konkretno smo s pomočjo identificiranih dobrih praks v partnerskih regijah iskali rešitve za izzive s katerimi se soočamo na področju destinacijskega managementa v Sloveniji, tako smo z deležniki z nacionalne in lokalnih ravni poskrbeli za prenos več dobrih praks v sklopu obravnavane politike. Med drugim smo ob podpori Slovenske turistične organizacije izvedli prenos prakse »Taste Cork« na področju razvoja gastronomije kot turističnega produkta, prakse oziroma modela irskega razvoja produktov »Wild Atlantic Way« ter »Ireland’s Ancient East«, kot primera dobre prakse pri razvoju slovenskih vodilnih destinacij in makroregij ter prakse »EcoGozo« z uvajanjem sistema Modrih zastav (Blue Flag) v Zeleno shemo slovenskega turizma. V okviru prenosa dobre prakse regije »Silent travel« se v skladu s strategijo razvoja turizma Bele krajine, po vzoru identificirane prakse iz finske razvija produkt, ki bo temeljil na miru in tišini, medtem ko v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota po vzoru dobre prakse iz mesta Joensuu na Finskem sodelujemo pri razvoja turizma skozi dogodke.

 

V nadaljevanju podajamo nekaj zaključkov, ki izhajajo iz izvedenih prenosov dobrih praks:

  • Podpora malim in srednjim podjetjem pri inovacijah in oblikovanju novih produktov lahko pomaga celotni destinaciji, da se diferencira in na ta način pridobi konkurenčno prednost;
  • Trajnostni razvoj mora vzpostaviti ravnovesje med potrebami lokalnih skupnosti in odgovornostjo do okolja, v smislu razvoja turizma in gospodarske rasti ter kratkoročnega in dolgoročnega načrtovanja;
  • Upravljalci destinacij imajo ključno vlogo pri razvoju destinacij in vzpostavljanju sodelovanja tako z zasebnimi kot javnimi deležniki;
  • Domišljene turistične tržne strategije in razvoj blagovnih znamk, ki so namenjene spodbujanju razvoja destinacij in povečanju konkurenčnosti ter izvoznih zmogljivosti malih in srednjih podjetij v turističnem sektorju;
  • V partnerskih regijah smo identificirali nekaj izjemnih primerov podpore in dviga konkurenčnosti malim in srednjim podjetjem, v smislu diverzifikacije ponudbe, razvoja produktov in aktivnosti mreženja;
  • Mreženje, s krepitvijo sodelovanja in medsebojne komunikacije med člani povezav, izboljšuje konkurenčnost destinacij.

 

Ob izvedenih prenosih dobrih praks v vseh partnerskih regijah, so projektni parterji iz Malte (Ministrstvo za Gozo), na podlagi dobrih praks iz partnerskih regij, izvedli tudi t.i. pilotno aktivnost, in sicer oblikovanje mreže ponudnikov izdelkov domače in umetnostne obrti na otoku Gozo ter razvoj pripadajočega znaka kakovosti.

 

Na spodnji povezavi si lahko ogledate video novičnike, ki so bili pripravljeni v okviru projekta:

https://www.youtube.com/channel/UCt09z4psn2OILlWphitenfA/videos

 

Ob zaključku projekta se vsem, ki ste nam pri izvedbi projekta pomagali, iskreno zahvaljujemo.