SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT MURSKA SOBOTA

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota, davčna številka: SI56481667, tel.: 02-521-43-80, www.zkts-ms.si

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vseh naših aranžmajev in so splošno dostopni na spletni strani www.zkts-ms.si in www.visitmurskasobota.si. Prav tako so dostopni vsem potnik oz. zaključenim skupinam v poslovalnici ZKTŠ Murska Sobota, Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota, v nadaljevanju ZKTŠ.

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira ZKTŠ, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. ZKTŠ je dolžen potnika oz. zaključeno skupino ob potrditvi potovanja seznaniti s temi splošnimi pogoji. Naročnik oziroma potnik oz. zaključena skupina je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve ZKTŠ in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila.

 1. CENA ARANŽMAJA

Cene so določene s programom potovanja in veljajo od dneva objave programa. Na programu je natančno specificirano, katere storitve so vštete v ceno. Specificirana so doplačila. Cene v evrih so fiksne. Del cene, ki je naveden v tuji valuti, se obračuna po prodajnem tečaju na dan plačila. ZKTŠ si pridržuje pravico do spremembe cene programa najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. V kolikor se cena zviša za več kot 10%, lahko potnik oz. zaključena skupina odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, ZKTŠ pa potniku oz. zaključeni skupini povrne vplačano. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni na programu določeno drugače. Med samim potovanjem potnik oz. zaključena skupina doplača posebne storitve vodji programa ali predstavniku ZKTŠ v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

 1. VSEBINA ARANŽMAJA

Organizator vašega izleta oz. potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi/prijavnici navedena kot organizator in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Organizator bo v celoti in na opisan način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti ipd.). Za potnika oz. zaključeno skupino in ZKTŠ, veljajo Splošni pogoji poslovanja ZKTŠ. V primeru, da je po programu predvidena možnost fakultativnih izletov, ki se plačajo na kraju samem, nastopa ZKTŠ v tem kot organizator ali posrednik. Vstopnine in druga doplačila, ki jih je potrebno vplačati na kraju samem, niso vključena v ceno aranžmaja, razen če je to v pogodbi oz. ponudbi izrecno navedeno.

 1. PRIJAVA

Potnik oz. zaključena skupina se za turistične aranžmaje, ki jih organizira ZKTŠ, prijavijo v poslovalnici ZKTŠ, preko e-pošte turizem@zkts-ms.si ali pri pooblaščeni agenciji. Ob prijavi skleneta ZKTŠ in potnik oz. zaključena skupina pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o določenem programu, ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik oz. zaključena skupina je dolžna ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program. V primeru, da potnik oz. zaključena skupina ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovorna za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika oz. zaključene skupine je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VII in VIII. točka Splošnih pogojev). Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve s strani ZKTŠ. Potnik oz. zaključena skupina ob prijavi podpiše, da je seznanjena s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika oz. zaključeno skupino kot za ZKTŠ. Prijava je lahko tudi pisna. Kadar se potnik oz. zaključena skupina prijavlja na program pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne ZKTŠ podpisano pogodbo in potrdilo o plačanih stroških rezervacije, v roku, določenem na programu.
ZKTŠ mora najpozneje ob sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja potniku oz. zaključeni skupini izdati potrdilo o potovanju ali z njim skleniti pisno pogodbo, ki vsebuje vse obvezne sestavine potrdila o potovanju, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov.

 1. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik oz. zaključena skupina izvrši vplačilo na transakcijski račun ZKTŠ ali pri blagajni ZKTŠ oziroma pri pooblaščeni agenciji. Potnik oz. zaključena skupina ob prijavi plača stroške rezervacije oziroma znesek za do tega trenutka opravljene storitve. Stroški rezervacije znašajo 30% aranžmaja, oziroma toliko, kot je navedeno v programu. Preostali del plača potnik oz. zaključena skupina najmanj 10 dni pred začetkom potovanja, oziroma kot je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik oz. zaključena skupina ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in ZKTŠ ravna po določilih Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa. Pravočasno in pravilno plačan strošek prijave jamčijo potniku oz. zaključeni skupini, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik oz. zaključena skupina je ob odhodu dolžna predložiti vodji potovanja oz. vodniku dokument o plačanem aranžmaju (prijavnica/voucher/potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja oz. vodnik potnika oz. zaključeno skupino ne sprejme na potovanje.

VII. ZAVAROVANJE ODPOVEDI TURISTIČNEGA ARANŽMAJA

ZKTŠ ima sklenjeno pogodbo za zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja z Europaische Reiseversicherung AG (Generali Zavarovalnica d.d.), kjer lahko potnik oz. zaključena skupina sklene zavarovanje turističnega aranžmaja. Splošne pogoje zavarovanja potnik oz. zaključena skupina prejme v poslovalnici ZKTŠ-ja ali preko elektronske pošte, v primeru, da jo potnik oz. zaključena skupina naroči. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje. To velja tudi v primeru, kadar je organizator turističnega aranžmaja druga turistična agencija. Kadar potnik oz. zaključena skupina ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih
okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati program, lahko plača zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja. Višina zneska zavarovanja odpovedi je določena s strani Europaische Reiseversicherung AG (Generali Zavarovalnica d.d.) in objavljena na spletni strani ZKTŠ in jo je potrebno plačati ob prijavi. Tako zavarovalnica potniku oz. zaključeni skupini v primeru odpovedi potovanja ali predčasne prekinitve potovanja vrne vplačani znesek v naslednjih primerih:

– nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti (že obstoječe bolezni so zavarovane samo, če nenadoma postanejo akutne)

– nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti družinskega člana, ki ni skupaj z vami rezerviral potovanje, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju,

– težjih zapletov pri nosečnosti,

– pomembne materialne škode na vaši lastnini v bivališče zaradi elementarnih nesreč (npr. požar) ali kaznivega dejanja tretje osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost.

Zavarovanje odpovedi se lahko uveljavlja le ob stornaciji potovanja na mestu, kjer ste ga rezervirali skupaj s predložitvijo ustreznega dokazila še isti dan, ko je nastopil vzrok za odpoved programa. Pri nezmožnosti potovanja iz medicinskih razlogov pridobite zdravniško spričevalo ali poročilo o nesreči. Če potnik oz. zaključena skupina potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. V primeru, da potnik oz. zaključena skupina ob odpovedi potovanja predloži ustrezen dokument, da
ne more potovati, ni pa plačal odstopnine, zadrži ZKTŠ povračilo za odpoved potovanja, kot je določeno v določilih Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa.

Če je potnik oz. zaključena skupina odstopil od pogodbe zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti in bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že obstajale, ter če je potnik oz. zaključena skupina preskrbel ustrezno zamenjavo ali je zamenjavo našel ZKTŠ, ima ZKTŠ pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov.

VIII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Potnik oz. zaključena skupina ima pravico, da pisno odpove potovanje v poslovalnici, v kateri se je prijavil. V tem primeru ima ZKTŠ pravico do povračila stroškov odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik oz. zaključena skupina podal odpoved, in sicer:

STROŠKI ODPOVEDI SE OBRAČUNAJO

 • pri enodnevnih izletih:

do 30 dni pred pričetkom potovanja -10% cene

od 29 do 22 dni pred pričetkom potovanja -20% cene

od 21 do 15 dni pred pričetkom potovanja-30% cene

od 14 do 8 dni pred pričetkom potovanja -50% cene

od 7 do 2dni pred pričetkom potovanja -80% cene

1 dan do 0 dni ali po pričetku potovanja -100% cene

STROŠKI ODPOVEDI SE OBRAČUNAJO

–pri večdnevnih izletih (dva dni ali več):

do 30 dni pred pričetkom potovanja –50 % cene

od 29 do 22 dni pred pričetkom potovanja –65 % cene

od 21 do 15 dni pred pričetkom potovanja–80 % cene

Od 14 do 8 dni pred pričetkom potovanja –90 % cene

od 7 do 0 dni pred pričetkom potovanja –100 % cene

Ob prijavi na aranžma drugega organizatorja, veljajo njegovi splošni pogoji, ki so enaki ali strožji in so vedno priloženi izletu ali napisani v katalogu. Ob ustni odpovedi programa mora potnik oz. zaključena skupina podpisati pisno izjavo o odpovedi programa. V primeru, da te izjave ne podpiše, se šteje, kot da programa ni odpovedal. Med programom lahko potnik oz. zaključena skupina prekine program samo na lastno željo in s pisno izjavo o prekinitvi.
V primeru, da potnik oz. zaključena skupina na lastno željo med programom pisno odstopi od
nadaljnjega programa, ni upravičen do povračila stroškov, razen če je odstopil zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti. V kolikor potnik oz. zaključena skupina med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z ZKTŠ, se šteje, da je potnik oz. zaključena skupina odstopila od pogodbe me potovanjem. V tem primeru je potnik oz. zaključena skupina odgovorna za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročila.

 1. ODPOVED ali SPREMEMBA PROGRAMA

ZKTŠ si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 dni pred pričetkom za večja potovanja oz. 1 dan pred odhodom za enodnevna potovanja, če se za potovanje ne prijavi zadostno število potnikov. Minimalno število potnikov za posamezen aranžma je naveden na prospektu oz. opisu programa. Ravno tako si ZKTŠ pridržuje pravico do popolnega oz. delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti; za ZKTŠ pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenili, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. ZKTŠ si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje – brez odškodnine in po veljavnih predpisih v mednarodnem potniškem prometu. Ravno
tako ZKTŠ ne more prevzeti odgovornost za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V takšnih okoliščinah lahko zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. Če ZKTŠ odpove aranžma, ima potnik oz. zaključena skupina pravico do povračila celotnega vplačila.

 1. PRODAJA OZIROMA POSREDOVANJE ARANŽMAJEV

ZKTŠ ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot
posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje; od organizatorja prejete informacije predaja potniku oz.
zaključeni skupini. Vsi programi, kjer nastopa ZKTŠ kot posrednik, so posebej označeni, ZKTŠ je kot posrednik naveden na prijavnici/ voucherju. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja.
Šteje se, da ZKTŠ prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik oz. zaključena skupina z organizatorjem programa.

 1. TELEFONSKA PRODAJA PROGRAMOV

V primeru telefonske prodaje se pogodba šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve ZKTŠ in potnik a oz. zaključene skupine. V primeru dogovora o plačilu s položnico je potnik oz. zaključena skupina dolžna plačati naročeno storitev v dogovorjenem roku. V primeru, da potnik oz. zaključena skupina ne plača v tem roku se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
V primeru telefonskega naročila oziroma prodaje programa, če posamezni program to dopušča, se šteje, da je potnik oz. zaključena skupina sprejela določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je telefonsko naročil program.

XII. PRODAJA PROGRAMOV PREKO INTERNETA

V primeru naročila oziroma prodaje programa preko interneta veljajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične programe in posebni pogoji oziroma ponudba, objavljeni na internetni strani ZKTŠ. V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani ZKTŠ nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oziroma ponudbe. Šteje se, da je potnik oz. zaključena skupina sprejela določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročila program ZKTŠ prek interneta.
Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo naročene storitve v dogovorjenem roku. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da storitev nikoli ni bila naročena.

XIII. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik oz. zaključena skupina dobi na prijavnem mestu ali izven prijavnega mesta, ne obvezujejo ZKTŠ bolj kot navedbe v programu. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.
Cene, fotografije in reklamni material na internetu so informativne narave, zato ZKTŠ ne jamči za popolnost in točnost podatkov ter njihov izgled. Objavljene internetne strani hotelov služijo za dodatno informacijo. Na same objavljene informacije na hotelskih straneh ZKTŠ nima vpliva in zanje ne odgovarja.

XIV. OBVESTILO PRED ODHODOM

Za vse programe, ki vključujejo prevoz, potnik oz. zaključena skupina najkasneje 7 dni pred odhodom prejme obvestilo, ki vsebuje dodatne informacije in podrobnosti, vezane na program.
Če obvestila v tem roku ne prejme, se mora obvezno oglasiti na prodajnem mestu, kjer se je prijavil, osebno ali po telefonu, sicer bo ZKTŠ domneval, da je obvestilo prejel.
Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali nepravilnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi
katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosijo potniki oz. zaključena skupina.

 1. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Vsak potnik oz. zaključena skupina ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne storitve. Potnik oz. zaključena skupina oz. zaključena skupina mora v najkrajšem možnem času izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izvajanjem programa opazi na kraju samem.
Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik oz. zaključena skupina zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem programu. Potnik oz. zaključena skupina je dolžna pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev po končanem programu. V primeru, da potnik oz. zaključena skupina oz. zaključena skupina zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, ZKTŠ le-te vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije ZKTŠ ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in odškodninskih ter drugih zahtevkov.

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu oz. vodja
zaključne skupine ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer ZKTŠ reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik oz. zaključena skupina naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem
stanju, na podlagi katerega potnik oz. zaključena skupina svoj zahtevek uveljavlja.
Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja.
ZKTŠ je dolžna pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v 8 dneh po njenem prejemu.
ZKTŠ ne bo obravnavala reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju
samem. Še posebej to velja za letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe,
pomanjkljivosti v opremi, lega sobe ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene
pomanjkljivosti sprejel in jih ni grajal.

XVI. UPORABA PODATKOV

ZKTŠ vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik oz. zaključena skupina s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi ZKTŠ. V kolikor potnik oz. zaključena skupina tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program.

XVII. POTNI DOKUMENTI

Potnik oz. zaključena skupina, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti
veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik oz.
zaključena skupina dolžna ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem programa zgolj potnik oz. zaključena skupina sama.

 

XVIII. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za
nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se na nasvete lahko obrne na vodjo programa ali predstavnika ZKTŠ. V primeru, da mora potnik oz. zaključena skupina zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

XIX. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru nezgode potnika na izletu vsak potnik odgovarja sam, priporočamo da ima urejeno
nezgodno zavarovanje tako v Sloveniji, kot v tujini.

 1. PRTLJAGA

Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na hotel, turistično kmetijo ali
prevoznika. Pri letalskem prevozniku je za prtljago odgovorna izključno letalska družba.

XXI. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati
pravice in interese potnikov oz. zaključene skupine v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku oz. zaključeni skupini je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebitne nerealizirane ali le delno realizirane storitve.
Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev, nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami.

XXII. SODNA PRISTOJNOST

V smislu prejšnje točke teh pogojev ima kupec storitve po tem programu pravico do reklamacije pri organizatorju programa. Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja, ima pravico poiskati zaščito na sodišču. V tem primeru je pristojno sodišče v kraju sedeža odgovornega organizatorja.

XXIII. OPOZORILO

Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe, s katero naroči gost storitve pri ZKTŠ za kar prejme račun.

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, v Murski Soboti, 30.8.2018