SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT MURSKA SOBOTA

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vseh naših aranžmajev in so splošno dostopni na spletni
strani www.zkts-ms.si in www.visitmurskasobota.si. Prav tako so dostopni vsem potnik oz. zaključena
skupinam v poslovalnici ZKTŠ Murska Sobota, Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota, v nadaljevanju
ZKTŠ. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira ZKTŠ, razen v kolikor je izrecno
navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih
pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil
določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. ZKTŠ je dolžen potnika oz.
zaključeno skupino ob potrditvi potovanja seznaniti s temi splošnimi pogoji. Naročnik oziroma potnik
oz. zaključena skupina je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo
turističnega aranžmaja ali druge storitve ZKTŠ in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila.

II. CENA ARANŽMAJA

Cene so določene s programom potovanja in veljajo od dneva objave programa. Na programu je
natančno specificirano, katere storitve so vštete v ceno. Specificirana so doplačila. Cene v evrih so
fiksne. Del cene, ki je naveden v tuji valuti, se obračuna po prodajnem tečaju na dan plačila. ZKTŠ si
pridržuje pravico do spremembe cene programa najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja, v
primeru sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na
ceno potovanja. V kolikor se cena zviša za več kot 10%, lahko potnik oz. zaključena skupina odstopi
od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, ZKTŠ pa potniku oz. zaključeni skupini povrne vplača
Splošni pogoji poslovanja
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota,
davčna številka: SI56481667, tel.: 02-521-43-80, www.zkts-ms.si
Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh
storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni na programu določeno
drugače.
Med samim potovanjem potnik oz. zaključena skupina doplača posebne storitve vodji programa ali
predstavniku ZKTŠ v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev
še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

IV. VSEBINA ARANŽMAJA

Organizator vašega izleta oz. potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi/prijavnici navedena kot
organizator in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Organizator bo v celoti
in na opisan način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke,
teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti
ipd.). Za potnika oz. zaključeno skupino in ZKTŠ, veljajo Splošni pogoji poslovanja ZKTŠ. V primeru, da
je po programu predvidena možnost fakultativnih izletov, ki se plačajo na kraju samem, nastopa ZKTŠ
v tem kot organizator ali posrednik. Vstopnine in druga doplačila, ki jih je potrebno vplačati na kraju
samem, niso vključena v ceno aranžmaja, razen če je to v pogodbi oz. ponudbi izrecno navedeno.

V. PRIJAVA

Potnik oz. zaključena skupina se za turistične aranžmaje, ki jih organizira ZKTŠ, prijavijo v poslovalnici
ZKTŠ, preko e-pošte turizem@zkts-ms.si ali pri pooblaščeni agenciji. Ob prijavi skleneta ZKTŠ in potnik
oz. zaključena skupina pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o
določenem programu, ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik oz. zaključena
skupina je dolžna ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva
program. V primeru, da potnik oz. zaključena skupina ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je
odgovorna za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika oz.
zaključene skupine je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi
potovanja (VII in VIII. točka Splošnih pogojev).
Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve s strani ZKTŠ.
Potnik oz. zaključena skupina ob prijavi podpiše, da je seznanjena s Splošnimi pogoji in jih v celoti
sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika oz. zaključeno
skupino kot za ZKTŠ.
Prijava je lahko tudi pisna. Kadar se potnik oz. zaključena skupina prijavlja na program pisno, velja
njegova prijava za potrjeno, ko vrne ZKTŠ podpisano pogodbo in potrdilo o plačanih stroških
rezervacije, v roku, določenem na programu.
Splošni pogoji poslovanja
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota,
davčna številka: SI56481667, tel.: 02-521-43-80, www.zkts-ms.si
ZKTŠ mora najpozneje ob sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja potniku oz. zaključeni skupini
izdati potrdilo o potovanju ali z njim skleniti pisno pogodbo, ki vsebuje vse obvezne sestavine potrdila
o potovanju, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov.

VI. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik oz. zaključena skupina izvrši vplačilo na transakcijski račun ZKTŠ
ali pri blagajni ZKTŠ oziroma pri pooblaščeni agenciji.
Potnik oz. zaključena skupina ob prijavi plača stroške rezervacije oziroma znesek za do tega trenutka
opravljene storitve. Stroški rezervacije znašajo 30% aranžmaja, oziroma toliko, kot je navedeno v
programu. Preostali del plača potnik oz. zaključena skupina najmanj 10 dni pred začetkom potovanja,
oziroma kot je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik oz.
zaključena skupina ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in ZKTŠ ravna po
določilih Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa.
Pravočasno in pravilno plačan strošek prijave jamčijo potniku oz. zaključeni skupini, pod pogoji,
določenimi v teh Splošnih pogojih, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem
aranžmaju ali potovanju.
Potnik oz. zaključena skupina je ob odhodu dolžna predložiti vodji potovanja oz. vodniku dokument o
plačanem aranžmaju (prijavnica/voucher/potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja
oz. vodnik potnika oz. zaključeno skupino ne sprejme na potovanje.

VII. ZAVAROVANJE ODPOVEDI TURISTIČNEGA ARANŽMAJA

ZKTŠ ima sklenjeno pogodbo za zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja z Europaische

Reiseversicherung AG (Generali Zavarovalnica d.d.), kjer lahko potnik oz. zaključena skupina sklene
zavarovanje turističnega aranžmaja. Splošne pogoje zavarovanja potnik oz. zaključena skupina
prejme v poslovalnici ZKTŠ-ja ali preko elektronske pošte, v primeru, da jo potnik oz. zaključena
skupina naroči. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti
zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje. To velja tudi v primeru, kadar je organizator
turističnega aranžmaja druga turistična agencija.
Kadar potnik oz. zaključena skupina ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih
okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati program, lahko plača
zavarovanje odpovedi turističnega aranžmaja. Višina zneska zavarovanja odpovedi je določena s
strani Europaische Reiseversicherung AG (Generali Zavarovalnica d.d.) in objavljena na spletni strani
ZKTŠ in jo je potrebno plačati ob prijavi. Tako zavarovalnica potniku oz. zaključeni skupini v primeru
odpovedi potovanja ali predčasne prekinitve potovanja vrne vplačani znesek v naslednjih primerih:
– nenadne težke bolezni, težkih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti (že obstoječe bolezni so
zavarovane samo, če nenadoma postanejo akutne)
Splošni pogoji poslovanja
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota,
davčna številka: SI56481667, tel.: 02-521-43-80, www.zkts-ms.si
– nenadne bolezni, težjih zdravstvenih posledic nezgode ali smrti družinskega člana, ki ni skupaj z
vami rezerviral potovanje, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost v domačem kraju,
– težjih zapletov pri nosečnosti,
– pomembne materialne škode na vaši lastnini v bivališče zaradi elementarnih nesreč (npr. požar) ali
kaznivega dejanja tretje osebe, če je s tem nujno potrebna vaša prisotnost.
Zavarovanje odpovedi se lahko uveljavlja le ob stornaciji potovanja na mestu, kjer ste ga rezervirali
skupaj s predložitvijo ustreznega dokazila še isti dan, ko je nastopil vzrok za odpoved programa. Pri
nezmožnosti potovanja iz medicinskih razlogov pridobite zdravniško spričevalo ali poročilo o nesreči.
Če potnik oz. zaključena skupina potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in
potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi
plačane odstopnine.
V primeru, da potnik oz. zaključena skupina ob odpovedi potovanja predloži ustrezen dokument, da
ne more potovati, ni pa plačal odstopnine, zadrži ZKTŠ povračilo za odpoved potovanja, kot je
določeno v določilih Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa.
Če je potnik oz. zaključena skupina odstopil od pogodbe zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali
jih odvrniti in bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že
obstajale, ter če je potnik oz. zaključena skupina preskrbel ustrezno zamenjavo ali je zamenjavo našel
ZKTŠ, ima ZKTŠ pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov.

VIII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Potnik oz. zaključena skupina ima pravico, da pisno odpove potovanje v poslovalnici, v kateri se je
prijavil. V tem primeru ima ZKTŠ pravico do povračila stroškov odpovedi potovanja, katerih višina je
odvisna od časa, v katerem je potnik oz. zaključena skupina podal odpoved, in sicer:
STROŠKI ODPOVEDI SE OBRAČUNAJO
–pri enodnevnih izletih:
do 30 dni pred pričetkom potovanja -10% cene
od 29 do 22 dni pred pričetkom potovanja -20% cene
od 21 do 15 dni pred pričetkom potovanja-30% cene
od 14 do 8 dni pred pričetkom potovanja -50% ceneod 7 do 2dni pred pričetkom potovanja -80% cene
1 dan do 0 dni ali po pričetku potovanja -100% cene
STROŠKI ODPOVEDI SE OBRAČUNAJO
–pri večdnevnih izletih (dva dni ali več):
do 30 dni pred pričetkom potovanja –50 % cene
od 29 do 22 dni pred pričetkom potovanja –65 % cene
Splošni pogoji poslovanja
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota,
davčna številka: SI56481667, tel.: 02-521-43-80, www.zkts-ms.si
od 21 do 15 dni pred pričetkom potovanja–80 % cene
Od 14 do 8 dni pred pričetkom potovanja –90 % cene
od 7 do 0 dni pred pričetkom potovanja –100 % cene
Ob prijavi na aranžma drugega organizatorja, veljajo njegovi splošni pogoji, ki so enaki ali strožji in so
vedno priloženi izletu ali napisani v katalogu.
Ob ustni odpovedi programa mora potnik oz. zaključena skupina podpisati pisno izjavo o odpovedi
programa. V primeru, da te izjave ne podpiše, se šteje, kot da programa ni odpovedal.
Med programom lahko potnik oz. zaključena skupina prekine program samo na lastno željo in s pisno
izjavo o prekinitvi.
V primeru, da potnik oz. zaključena skupina na lastno željo med programom pisno odstopi od
nadaljnjega programa, ni upravičen do povračila stroškov, razen če je odstopil zaradi okoliščin, ki se
jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti.
V kolikor potnik oz. zaključena skupina med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne
potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z ZKTŠ, se šteje, da je potnik oz. zaključena skupina
odstopila od pogodbe me potovanjem. V tem primeru je potnik oz. zaključena skupina odgovorna za
stroške in škodo, ki jo je s tem povzročila.

IX. ODPOVED ali SPREMEMBA PROGRAMA

ZKTŠ si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje
7 dni pred pričetkom za večja potovanja oz. 1 dan pred odhodom za enodnevna potovanja, če se za
potovanje ne prijavi zadostno število potnikov. Minimalno število potnikov za posamezen aranžma je
naveden na prospektu oz. opisu programa. Ravno tako si ZKTŠ pridržuje pravico do popolnega oz.
delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne
okoliščine, ki jih ni bilo možno pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti; za ZKTŠ pa te okoliščine
pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenili, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. ZKTŠ si
pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega
reda ali nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za
potovanje – brez odškodnine in po veljavnih predpisih v mednarodnem potniškem prometu. Ravno
tako ZKTŠ ne more prevzeti odgovornost za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje
sile med potekom programa. V takšnih okoliščinah lahko zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede
na obstoječe možnosti. Če ZKTŠ odpove aranžma, ima potnik oz. zaključena skupina pravico do
povračila celotnega vplačila.

X. PRODAJA OZIROMA POSREDOVANJE ARANŽMAJEV

Splošni pogoji poslovanja
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota,
davčna številka: SI56481667, tel.: 02-521-43-80, www.zkts-ms.si
ZKTŠ ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot
posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za
informiranje oziroma posredovanje; od organizatorja prejete informacije predaja potniku oz.
zaključeni skupini.
Vsi programi, kjer nastopa ZKTŠ kot posrednik, so posebej označeni, ZKTŠ je kot posrednik naveden
na prijavnici/ voucherju.
Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega
organizatorja.
Šteje se, da ZKTŠ prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun.
Morebitno reklamacijo ureja potnik oz. zaključena skupina z organizatorjem programa.

XI. TELEFONSKA PRODAJA PROGRAMOV

V primeru telefonske prodaje se pogodba šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve ZKTŠ in potnik a
oz. zaključene skupine. V primeru dogovora o plačilu s položnico je potnik oz. zaključena skupina
dolžna plačati naročeno storitev v dogovorjenem roku. V primeru, da potnik oz. zaključena skupina
ne plača v tem roku se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.
V primeru telefonskega naročila oziroma prodaje programa, če posamezni program to dopušča, se
šteje, da je potnik oz. zaključena skupina sprejela določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je
telefonsko naročil program.

XII. PRODAJA PROGRAMOV PREKO INTERNETA

V primeru naročila oziroma prodaje programa preko interneta veljajo ti Splošni pogoji in navodila za
turistične programe in posebni pogoji oziroma ponudba, objavljeni na internetni strani ZKTŠ.
V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe,
objavljene na internetni strani ZKTŠ nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oziroma
ponudbe.
Šteje se, da je potnik oz. zaključena skupina sprejela določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je
naročila program ZKTŠ prek interneta.
Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo naročene storitve v dogovorjenem roku. V primeru, da v
navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da storitev nikoli ni bila naročena.

XIII. INFORMACIJE

Splošni pogoji poslovanja
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota,
davčna številka: SI56481667, tel.: 02-521-43-80, www.zkts-ms.si
Informacije, ki jih potnik oz. zaključena skupina dobi na prijavnem mestu ali izven prijavnega mesta,
ne obvezujejo ZKTŠ bolj kot navedbe v programu.
V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali
pisna razlaga.
Cene, fotografije in reklamni material na internetu so informativne narave, zato ZKTŠ ne jamči za
popolnost in točnost podatkov ter njihov izgled.
Objavljene internetne strani hotelov služijo za dodatno informacijo. Na same objavljene informacije
na hotelskih straneh ZKTŠ nima vpliva in zanje ne odgovarja.

XIV. OBVESTILO PRED ODHODOM

Za vse programe, ki vključujejo prevoz, potnik oz. zaključena skupina najkasneje 7 dni pred odhodom
prejme obvestilo, ki vsebuje dodatne informacije in podrobnosti, vezane na program.
Če obvestila v tem roku ne prejme, se mora obvezno oglasiti na prodajnem mestu, kjer se je prijavil,
osebno ali po telefonu, sicer bo ZKTŠ domneval, da je obvestilo prejel.
Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali nepravilnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi
katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosijo potniki oz. zaključena skupina.

XV. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Vsak potnik oz. zaključena skupina ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne
storitve.
Potnik oz. zaključena skupina oz. zaključena skupina mora v najkrajšem možnem času izvajalcu
storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma
prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izvajanjem
programa opazi na kraju samem.
Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik oz. zaključena skupina zaradi
nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem
programu. Potnik oz. zaključena skupina je dolžna pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev po
končanem programu. V primeru, da potnik oz. zaključena skupina oz. zaključena skupina zakonsko
določen rok za vložitev reklamacije zamudi, ZKTŠ le-te vsebinsko ne obravnava.
Brez pisne reklamacije ZKTŠ ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in odškodninskih ter drugih
zahtevkov.
Splošni pogoji poslovanja
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota,
davčna številka: SI56481667, tel.: 02-521-43-80, www.zkts-ms.si
Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu oz. vodja
zaključne skupine ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji,
sicer ZKTŠ reklamacije ne bo obravnaval.
Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik oz. zaključena skupina naj zato reklamaciji priloži ustrezne
dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem
stanju, na podlagi katerega potnik oz. zaključena skupina svoj zahtevek uveljavlja.
Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja.
ZKTŠ je dolžna pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v 8 dneh po njenem prejemu.
ZKTŠ ne bo obravnavala reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju
samem. Še posebej to velja za letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe,
pomanjkljivosti v opremi, lega sobe ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene
pomanjkljivosti sprejel in jih ni grajal.

XVI. UPORABA PODATKOV

ZKTŠ vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Šteje se, da potnik oz. zaključena skupina s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi
za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in
obveščanja o ponudbi ZKTŠ.
V kolikor potnik oz. zaključena skupina tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program.

XVII. POTNI DOKUMENTI

Potnik oz. zaključena skupina, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti
veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik oz.
zaključena skupina dolžna ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa,
ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci
dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s
seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa,
odgovarja za vse nastale stroške udeležencem programa zgolj potnik oz. zaključena skupina sama.
Splošni pogoji poslovanja
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota,
davčna številka: SI56481667, tel.: 02-521-43-80, www.zkts-ms.si

XVIII. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za
nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede
urejanja formalnosti pa se na nasvete lahko obrne na vodjo programa ali predstavnika ZKTŠ.
V primeru, da mora potnik oz. zaključena skupina zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti
potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

XIX. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru nezgode potnika na izletu vsak potnik odgovarja sam, priporočamo da ima urejeno
nezgodno zavarovanje tako v Sloveniji, kot v tujini.

XX. PRTLJAGA

Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na hotel, turistično kmetijo ali
prevoznika. Pri letalskem prevozniku je za prtljago odgovorna izključno letalska družba.

XXI. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati
pravice in interese potnikov oz. zaključene skupine v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku
oz. zaključeni skupini je dolžan nuditi vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za
morebitne nerealizirane ali le delno realizirane storitve.
Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev, nastalih
zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in
mednarodnimi konvencijami.

XXII. SODNA PRISTOJNOST

V smislu prejšnje točke teh pogojev ima kupec storitve po tem programu pravico do reklamacije pri
organizatorju programa. Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja, ima pravico poiskati
zaščito na sodišču. V tem primeru je pristojno sodišče v kraju sedeža odgovornega organizatorja.

XXIII. OPOZORILO

Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe, s katero naroči gost storitve pri ZKTŠ za kar
prejme račun.
Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, v Murski Soboti, 30.8.2018