Mestna občina Murska Sobota pridobila znak SLOVENIA GREEN DESTINATION.

Zavod za kulturo, turizem in šport M. Sobota je uspešno izpeljal postopek pridobitve in izpolnil zahteve trajnostnega razvoja in delovanja, ki jih za destinacije opredeljuje Zelena shema slovenskega turizma. Mestna občina Murska Sobota je tako pridobila znak Slovenia Green Bronze. Pridobljeni znak je potrdilo, da občina deluje v pravi smeri zelenega trajnostnega razvoja in s tem omogoča razvojno priložnost občine in njene turistične ponudbe. Hkrati pa je pridobljeni znak tudi zaveza k nadaljnjim trajnostnim usmeritvam, razvoju kakovostnih in inovativnih turističnih produktov visoke dodane vrednosti, ki nas delajo drugačne od ostalih destinacij.

Zelena shema slovenskega turizma je sistem oziroma certifikacijska shema, ki pod znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko SLOVENIA GREEN zeleno delovanje tudi promovira. Nosilec Zelene sheme slovenskega turizma je Slovenska turistična organizacija

Znak pridobijo turistične destinacije, ki uspešno opravijo ocenjevanje po šestih globalnih kriterijih GDS (Green Destinations Standard): Destinacijski management, Narava in pokrajina, Okolje in podnebje, Kultura in tradicija, Družbena klima in Poslovanje turističnih podjetij na lestvici od 1 do 10. Dodatno je izdana povprečna ocena šestih kategorij.

Pridobitev znaka prinaša prednosti predvsem na področju dviga prepoznavnosti in promocije destinacije prek nacionalnih (STO) in mednarodnih kanalov in je poklon vsem skupnim prizadevanjem in izzivom na turističnem področju v destinaciji.

Slavnostna podelitev znaka Slovenia Green bo predvidoma konec meseca maja, na osrednjem dogodku Slovenske turistične zveze – Zeleni dan slovenskega turizma 2022.

 

 

Brigita Perhavec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport M. Sobota: »Pridobljeni znak je le prvi korak k sistematičnemu razvoju trajnostnega turizma v Mestni občini Murska Sobota. Že pripravljamo akcijski načrt, zeleni DNK, prav tako je v teku priprava nove Strategije trajnostnega razvoja turizma v občini, ki bo zastavila temelje za naprej. Zavedamo se namreč, da je izrednega pomena, da je destinacija prijazna za vse – tako za turiste, kot za ljudi, ki tukaj živijo in delajo.«

 

Murska Sobota, 24. februar 2022