Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2014-2020 

Regionalni razvojni program Pomurske regije za obdobje 2014-2020 je temeljni programski dokument na regionalni ravni, s katerim se usklajujejo razvojni cilji v regiji ter določajo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.

Vizija, ki iz njega izhaja, se glasi: »Pomurje bo re(j)dno dobra slovenska pokrajina«, namen pa je regijo razvojno specializirati v smeri trajnostnih, integriranih in inovativnih rešitev na področjih prehrane in turizma, ki imata v primerjavi s preostalimi slovenskimi regijami in njeno širšo okolico tukaj primerjalno prednost.

Skladno z zastavljeno vizijo bo v letu 2020 Pomurje pokrajina, ki svojim prebivalcem in obiskovalcem s trajnostnim razvojem zagotavlja sonaravno bivanje z okoljem, visoko kakovost življenja in celosten razvoj lastnih potencialov.

Razvojno vizijo bo regija uresničevala s:

Podporo tehnološkemu razvoju, inovacij ter pospešenega prestrukturiranja gospodarstva in krepitvijo podjetništva
Spodbujanem vertikalnega in horizontalnega povezovanja in sodelovanja ter krepitvijo soodgovornosti za razvoj
Dvigom kakovosti turistične ponudbe, povečanjem njene prepoznavnosti in skupno promocijo
Spodbujanjem ustvarjalnosti in inovativnosti posameznikov
Zagotavljanjem zdravega življenjskega okolja in življenjskega sloga
Razvojem vrednot, identitete in kulturnih potencialov regije
Zagotovitvijo energetske samozadostnosti regije ter izboljšanjem stanja njene infrastrukturne opremljenosti
Zagotavljanjem lokalne (samo)oskrbe in dvigom ugleda kmetijstva

 

DOKUMENT REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM POMURSKE REGIJE 2014 – 2020 se nahaja na povezavi TUKAJ.