Trajnostno v letu 2022

Destinacija Murska Sobota je v minulem letu prejela znak Slovenia Green Destination bronze. S tem pa so se aktivnosti za ohranitev znaka in trajnostni razvoj mesta šele začele.

Odkar je mestni svet potrdil Akcijski načrt je Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, ki koordinira aktivnosti, izvedel sestanke zelene ekipe, 3 izobraževanja oz. predstavitve zelenih znakov in certifikatov turističnim ponudnikom, predstavnikom občin in zavodov v Pomurje ter posredoval 6 zelenih novičnikov. Tudi v letu 2022 sta občina in zavod skrbela za vključenost občanov ter ostale splošne javnosti. Izveden je bil participativni proračun, anketa o izbiri lokacije drsališča, na prenovljeni občinski spletni strani dodana sekcija Občan vpraša, itd. Za mlade je bila organiziran Odprti oder, ko mladi so na odru predstavili talente, zatem pa soustvarjali dogodke v mestu s svojim nastopom, npr. s koncertom na kulinaričnem festivalu Sočna vilica.

Pomemben korak k načrtovanju trajnostnega razvoja prispeva priprava dokumenta Strategija razvoja turizma v destinaciji M. Sobota, ki ga pripravlja Razvojni center MS v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport M. Sobota in MOMS.

V minulem letu je ZKTŠ MS posodobil spletno stran destinacije (www.visitmurskasobota.si) z informacijami Trajnostno po destinaciji. Tako so na enem mestu zbrane vse informacije o načinih trajnostne mobilnosti v mestu, z vsemi pripadajočimi informaciji o načinu najema, voznim redom, itd. Pripravili so tudi Načrt promocije mestne občine Murska Sobota, pri katerem je določen segment namenjen TRAJNOSTI – vsak mesec so na spletni strani in na družbenih omrežjih destinacije objavili Zelene namige. Ob tem je Zavod za kulturo, turizem in šport M. Sobota izvedel spletne marketinške kampanje »Trajnostna mobilnost« na družbenih omrežjih destinacije. Pri razvoju novih turističnih produktov sledimo načelom trajnosti, takšno je doživetje Pobeg iz mesta in kolesarska pot SLOVENIA GREEN PANNONIAN ROUTE, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Good Place. V sklopu dogodkov Evropskega tedna mobilnosti 2022 smo septembra v mestnem jedru organizirali brezplačno »Popravljalnico koles«.

Destinacija sledi in meri raven delcev PM10 v zraku, kar je javno objavljeno na občinski spletni strani.

Pridobili oz. obnovili smo priznanja in nazive

Ponovno smo pridobili naziv Prostovoljstvu prijazna občina, Občina po meri invalidov, Pomurski muzej Murska Sobota v mestu pridobil naziv – Psom prijazen muzej, prejeli smo nagrado – Prvo mesto v akciji »Naj javno stranišče 2022« v kategoriji mestnih občin. Destinacija je pridobila prvo 5* doživetje Unique Experience in sicer z doživetjem v Šunkarni Kodila (Meet Meat Eat Academy). Pridobili smo certifikat Mladim prijazna občina. Interkativni doživljajski park Expano je pridobil znak Zeleni ključ na podlagi katerega mu je Slovenska Slovenska turistična organizacija podelila znak Slovenia Green Attraction. Največji izziv predstavlja pridobitve zelenih/okoljskih znakov za ponudnike. Tako je cilj v prihodnjih dveh letih pridobiti nastanitev, ki bi se vključila v zeleno shemo (s katerim bi potem tudi destinacija lahko dobila »svetlejši« znak).

Na področju varstva okolja v občini je pomemben kazalnik stopnja ravnanja z vodami. V destinaciji je se vse odpadne vode, ki pritekajo po kanalizacijskem sistemu na Komunalno čistilno napravo Murska Sobota, očistijo do tretje stopnje čiščenja (odstranjevanje dušikovih in fosfornih spojin). Delež trdnih odpadkov, ki so zbrani ločeno za predelavo v M. Soboti je 60,6%, kar potrjuje, da Murska Sobota nadaljuje trend rasti ločeno zbranih frakcij. Tudi na dogodkih, ki jih organizira zavod, spodbujajo obiskovalce k ločevanju odpadkov, med drugim z nalepkami na mizah. V M. Soboti se je vzpostavil kotiček za ponovno uporabo. Destinacija spodbuja kratke dobavne verige, tako je občina uvedla sobotni dogodek »Z vesi v Varaš« na mestni tržnici.

Veliko izzivov pa ostaja na področju osveščanja o podnebnih spremembah in vplivih na turizem in okolje, kot tudi na področju za varčevanje z energijo in vodo ter ravnanjem odpadkov.

Zelena shema slovenskega turizma je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji.